Vrienden reglement

 

Toepasselijkheid,

Dit reglement is van toepassing op de overeenkomst tussen de Vriend en Stichting ijgenwys en Anders. Alleen natuurlijke personen kunnen zich aanmelden als Vriend; rechtspersonen worden uitgesloten en kunnen alleen doneren.

Tijdsduur,

De overeenkomst tussen de Vriend en Stichting ijgenwys en Anders wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, ingaande vanaf de datum van inschrijving totdat de overeenkomst door de Vriend wordt opgezegd. De vriendschap wordt na 12 maanden stilzwijgend per jaar verlengd.

Prijzen,

De Vriend bepaald de hoogte van de bijdrage van de schenking, door de keuze van cavia, eend, ezel of weide vriend. Middels een donatie bestaat de vrijheid een hoger bedrag te doneren.

Via dit reglement verplicht de stichting de inkomsten uit schenking te gebruiken waarvoor de schenking is gegeven en zal dit transparant in de jaarrekening vermelden.

Betaling,

Binnen 2 weken na aanmelden ontvangt de nieuwe vriend een betaal verzoek, wanneer de donatie van het vrienden pakket gedaan is door de vriend is de vriendschap bekrachtigd voor dat kalender jaar.

Elk jaar in mei zal het nieuwe donatie verzoek verstuurd worden.

Betalingen op maat kunnen in overleg.

Wijzigingen,

Vrienden kunnen adreswijzigingen en andere wijzigingen per mail naar info@ijgenwys.nl o.v.v. Vriend van IJgenwys sturen.

Opzegging door de vriend,

Vrienden of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) kunnen de Vriendschap op elk moment schriftelijk (per mail) opzeggen. De Vriendschap wordt beëindigd na opzegging en eerst na het verloop van de eerste 12 maanden. Daarmee is de Vriendschap beëindigd.

Er zal geen gehele of gedeeltelijke restitutie plaatsvinden van de gedane vriendenbijdrage.

De opzegging kan verstuurd worden aan:

Stichting ijgenwys en Anders

Markenland 96

4871 AV Etten-Leur

Of per mail naar: info@ijgenwys.nl

Opzegging door het dagelijks bestuur,

Het dagelijks bestuur kan de Vriendschap opzeggen wanneer van Stichting ijgenwys en Anders redelijkerwijs niet gevergd kan worden de Vriendschap te laten voortduren. Bij voorbeeld door het niet nakomen van de betaalverplichting. Ontzetting uit de Vriendschap kan door het dagelijks bestuur plaatsvinden als de handelingen van de Vriend, Stichting ijgenwys en Anders op onredelijke wijze benadelen. Beëindig gebeurt gemotiveerd per mail en of schriftelijk.

Privacy verklaring,

Op de afgesloten overeenkomst is de privacyverklaring van Stichting ijgenwys en Anders van toepassing. Deze is te vinden op https://www.ijgenwys.nl/nl/reglementen Vragen omtrent het privacy beleid kunnen worden gericht aan info@ijgenwys.nl

Wijzigingen,

Stichting ijgenwys en Anders heeft het recht wijzigingen in dit Reglement aan te brengen en is gerechtigd onderdelen van de overeenkomst niet meer aan te bieden zonder opgave van reden. Het gewijzigde reglement geldt met ingang van publicatie op https://www.vriendenvanijgenwys.nl

Contactgegevens,

De contact gegevens van de Vrienden van IJgenwys zijn:

Stichting ijgenwys en Anders

T.A.V. Vrienden van IJgenwys

Markenland 96

4871AV Etten-Leur

Bankrekening :

IBAN NL65RBRB 0827976992 T.N.V. Stichting ijgenwys en Anders